nostalgia
       
     
 nostalgia (ii)
       
     
 acceptance
       
     
 acceptance (ii)
       
     
 anger
       
     
 anger (ii)
       
     
 anger (iii)
       
     
 confusion
       
     
 confusion (ii)
       
     
 confusion (iii)
       
     
 denial
       
     
 denial (ii)
       
     
 fear
       
     
 fear (ii)
       
     
 guilt
       
     
 guilt (ii)
       
     
 loneliness
       
     
 loneliness (ii)
       
     
 loneliness (iii)
       
     
 loneliness (iv)
       
     
 numbness
       
     
 numbness (ii)
       
     
 numbness (iii)
       
     
 regret
       
     
 regret (ii)
       
     
 regret (iii)
       
     
 sadness
       
     
 sadness (ii)
       
     
 sadness (iii)
       
     
content (i)
       
     
content (ii)
       
     
content (iii)
       
     
emptiness
       
     
emptiness (ii)
       
     
emptiness (iii)
       
     
envy
       
     
envy (ii)
       
     
envy (iii)
       
     
 nostalgia
       
     

nostalgia

 nostalgia (ii)
       
     

nostalgia (ii)

 acceptance
       
     

acceptance

 acceptance (ii)
       
     

acceptance (ii)

 anger
       
     

anger

 anger (ii)
       
     

anger (ii)

 anger (iii)
       
     

anger (iii)

 confusion
       
     

confusion

 confusion (ii)
       
     

confusion (ii)

 confusion (iii)
       
     

confusion (iii)

 denial
       
     

denial

 denial (ii)
       
     

denial (ii)

 fear
       
     

fear

 fear (ii)
       
     

fear (ii)

 guilt
       
     

guilt

 guilt (ii)
       
     

guilt (ii)

 loneliness
       
     

loneliness

 loneliness (ii)
       
     

loneliness (ii)

 loneliness (iii)
       
     

loneliness (iii)

 loneliness (iv)
       
     

loneliness (iv)

 numbness
       
     

numbness

 numbness (ii)
       
     

numbness (ii)

 numbness (iii)
       
     

numbness (iii)

 regret
       
     

regret

 regret (ii)
       
     

regret (ii)

 regret (iii)
       
     

regret (iii)

 sadness
       
     

sadness

 sadness (ii)
       
     

sadness (ii)

 sadness (iii)
       
     

sadness (iii)

content (i)
       
     
content (i)
content (ii)
       
     
content (ii)
content (iii)
       
     
content (iii)
emptiness
       
     
emptiness
emptiness (ii)
       
     
emptiness (ii)
emptiness (iii)
       
     
emptiness (iii)
envy
       
     
envy
envy (ii)
       
     
envy (ii)
envy (iii)
       
     
envy (iii)